Σ/Ν Υπ.Οικονομικών:''Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας.Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων''.